Vårt synsätt


På Trollängen utgår vi från ett relationellt psykodynamiskt synsätt på människans utveckling, psykisk ohälsa och hur behandling för varaktig förändring bör utformas. Varje människa har en unik utvecklingshistoria som formats av många faktorer som samspelat och påverkat varandra. Vi lägger stor vikt att se det unika i varje individ och den problematik som denne uppvisar utifrån ett perspektiv som omfattas i anknytning- och mentaliserings-
terorierna.

Anknytning och trauma

På Trollängen möter vi personer vars missbruk och psykisk ohälsa ofta är ett uttryck för relationella samt affektiva brister och/eller felinlärningar och som, av någon eller flera anledningar, inte haft möjlighet till trygga och tillitsfulla anknytningsrelationer till andra under sin uppväxt. Att inte ha tillgång till trygga relationer tidigt i livet kan, i vuxen ålder, skapa stora problem med tillit till andra människor samt svårigheter att förstå och reglera sina affekter och känslor på ett sätt som är anpassningsbart till den livssituation och kontext individen i dagsläget befinner sig i. Ofta skapar felinlärningarna och bristerna svåra känslomässiga tillstånd som behöver dövas, eller en känsla av inre tomhet som behöver fyllas, med exempelvis kontrollstrategier eller missbruk.

Hos flertalet av dom som kommer till Trollängen för behandling framkommer att deras uppväxt kantats av otillräckliga relationer till vuxna som själva varit otrygga och/eller lidit av egen psykisk problematik. Om de tidiga relationerna i livet knutits till individer som själva haft relationella och affektiva brister så kan den vuxne som ska tillhandahålla trygghet inte vara den lugnande och känsloreglerande tillflykt som behövs för att barnet skall kunna bearbeta jobbiga händelser och känslor. Följden kan då ofta bli att barnet inte kan hantera den jobbiga informationen och psykisk tramatisering uppstår.

Psykisk traumatisering och speciellt sådan som innebär upprepade trauman och brister under lång tid kan göra det svårt att utveckla en inre känsla av att vara en sammanhängande individ med en klar identitet. En svårhanterlig känsla av förvirring, tomhet och stark ångest, som hänger kvar i vuxen ålder, kan bli följden. Det skall tilläggas att psykisk trumatisering självklart även kan drabba den som haft goda anknytningserfarenheter och lärt sig reglera sina känslor väl. Detta om den allvarliga erfarenheten varit av tillräcklig svår art, exempelvis mycket okontrollerbara och livshotande upplevelser. Traumatiska erfarenheter, vare sig de sker under uppväxten eller i vuxen ålder, orsakar ofta svårigheter att kunna lita på andra människor och en relationsproblematik.

Behandling och mål

På Trollängen har vi stor vana och erfarenhet av att arbeta med effekterna av brister i anknytning, affektproblematik och psykisk traumatisering. Här tar vi emot vuxna med missbruk och/eller psykisk problematik. Vi erbjuder individen en miljö och en behandling som bidrar till den trygghet och helhetsomvårdnad som behövs för att våga släppa inlärda strategier, bearbeta traumatiska erfarenheter och närma sig tillit till andra människor. Målet är att frigöra individens utvecklingsförmåga och att en nyorientering i livet kan möjliggöras.